Over dit tijdschrift

Focus en missie

LTM is een onafhankelijk, praktijkgericht en journalistiek tijdschrift, uitgegeven door de Vereniging van Leraren in Levende Talen en gericht op talenonderwijs en (inter)culturele vorming.

LTM richt zich in het Nederlands tot talendocenten en alle anderen die beroepshalve of persoonlijk belang stellen in het talenonderwijs, met de volgende doelen:

  • te informeren over relevante maatschappelijke, (onderwijs)politieke, vakdidactische en onderwijskundige ontwikkelingen alsmede aandacht te besteden aan recente publicaties, uitgaven, congressen, Levende Talenactiviteiten en andere aan het veld van talenonderwijs gerelateerde nieuwsfeiten en ontwikkelingen;
  • een forum te zijn voor de uitwisseling van meningen over het talenonderwijs;
  • een communicatiemiddel te zijn tussen Levende Talenleden onderling en tussen Levende Talen en iedereen daarbuiten.

Verschijningsfrequentie

LTM verschijnt achtmaal per jaar. De hoofdartikelen zullen enige tijd na de papieren publicatie beschikbaar zijn op deze site.

Open Access beleid

Dit tijdschrift is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.

Geschiedenis van het tijdschrift

In 1914 begon de Vereniging van Leraren in Levende Talen (opgericht in 1911) de uitgave van het tijdschrift Berichten en Mededeelingen van de Vereeniging van Leeraren in Levende Talen. Vanaf 1930 tot en met 1999 verscheen het onder de titel Levende Talen. In 2000 is het opgesplitst in Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift.