Het ei van Columbus? Schrijfvaardigheid in het schoolonderzoek Nederlands

Auteurs

  • Yves Vermeulen

Trefwoorden:

Schrijfvaardigheid, bovenbouw, Nederlands

Samenvatting

Dat de positie van het onderdeel schrijfvaardigheid in het eindexamen Nederlands aan het wankelen is, of op zijn minst in de toekomst zal veranderen, lijkt onbetwistbaar. In het themanummer 'Schrijfvaardigheid in de bovenbouw havo/vwo' (Levende Talen nr. 451, mei 1990) kon men uitgebreid lezen over het behoeftenonderzoek onder docenten Nederlands en mede daarop gebaseerde voorstellen van de Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Nederlands (CVEN). Duidelijk bleek daar dat men voornemens is een schrijfvaardigheidsopdracht in het ce te handhaven, mogelijk zelfs een extra ce-zitting in het voorjaar, zoals Braet suggereerde. Moet de schrijfvaardigheid echter persé in het ce blijven? Er zijn beslist alternatieven.

In Levende Talen is al veel aandacht geweest voor het onderdeel schrijfvaardigheid in het eindexamenprogramma Nederlands. Steeds blijkt dat men kost wat kost die schrijfvaardigheid in het ce wil handhaven. Yves Vermeulen pleit voor een schoolonderzoek waarin het schrijven uitgebreid aan bod komt en een ce dat alleen nog uit tekstbegrip bestaat. Een schoolvoorbeeld uit de praktijk.

Citeerhulp

Vermeulen, Y. (1990). Het ei van Columbus? Schrijfvaardigheid in het schoolonderzoek Nederlands. Levende Talen Magazine, 77(455), 406–407. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1410

Nummer

Sectie

Artikelen