Hoe staat het met de taal van studenten? Exploratieve studie naar begrijpend lezen en samenvatten bij instromende studenten in het Vlaamse hoger onderwijs

Auteurs

  • Tine Van Houtven
  • Elke Peters
  • Zaia El Morabit

Trefwoorden:

Vlaanderen, taalachterstand, taalvaardigheid, tekstbegrip, begrijpend lezen

Samenvatting

Taal en taalachterstand zijn actuele thema’s in het onderwijs. Ook in het hoger onderwijs wordt vaak de vraag gesteld of instromende studenten voldoende taalvaardig zijn, en in het bijzonder of ze teksten die ze moeten lezen, voldoende begrijpen. Deze exploratieve studie probeert de vaardigheid in begrijpend lezen en samenvatten van 176 eerstejaarsstudenten uit vier verschillende Vlaamse hogescholen in kaart te brengen. De resultaten tonen aan dat studenten goed kunnen lezen op het beschrijvende niveau (beantwoorden van letterlijke vragen), maar dat ze talrijke moeilijkheden ondervinden op het boventekstuele niveau (informatie uit verschillende teksten vergelijken). Bovendien blijkt dat ze bij het schrijven van een samenvattend verslag nog een aantal andere problemen ervaren.

Downloads

Citeerhulp

Houtven, T. V., Peters, E., & El Morabit, Z. (2010). Hoe staat het met de taal van studenten? Exploratieve studie naar begrijpend lezen en samenvatten bij instromende studenten in het Vlaamse hoger onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 11(3), 29–44. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/85

Nummer

Sectie

Artikelen