Nederlands in het vmbo: apart of samen?

Helge Bonset

Samenvatting

Hoe is de stand van zaken rond het vak Nederlands in het vmbo, als het gaat om integratie met andere vakken ? En is die integratie een gewenste en wenselijke ontwikkeling ? In deze bijdrage wordt verslag gedaan van een enquête onder vmbo-docenten Nederlands en van twee casestudies, waarin deze vragen aan de orde komen. Vooraf gaat een historische terugblik: bovenstaande vragen zijn immers al onderwerp van discussie sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw.


Trefwoorden


vmbo; leraar; vakonderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.